ปฏิทินปฏิบัติงาน

คำสั่ง / ประกาศ

ปีการศึกษา 2563
 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3" (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
 คณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน ภาค ค (สอบครูผู้ช่วย)" (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
 คณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA Online" (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์" (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2" (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
ปีการศึกษา 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการทําบุญตักบาตร เนื่องในพิธี "อาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 8 ปี" (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (ครูวิทยา สารินทร์, ครูธีระชน ขวัญศักดิ์, ครูวราพร บรรลังเดช)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครูชื่น ขลังวิเชียร, ครูพรชุดา แถลงสุข)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"ครั้งที่ 15 พ.ศ.2562 (ครูวิทยา สารินทร์)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (ครูวิทยา สารินทร์ / ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (คณะครู)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ปีการศึกษา 2562 (ครูชื่น ขลังวิเชียร / ครูธีระชน ขวัญศักดิ์ / ครูพรชุดา แถลงสุข)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญกลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะครูทุกคน)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง“ผักปังเกมส์” ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 (คณะครูทุกคน)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (ครูวิทยา สารินทร์ / ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายอำเภอภูเขียว (ครูวิทยา สารินทร์)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรม "ฑูตยุวชนต้านภัยยาเสพติด" ปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนตำบลผักปัง (ครูวิทยา สารินทร์ / ครูธีระชน ขวัญศักดิ์)

RSS ข่าวการศึกษาจากเว็บครูบ้านนอกดอทคอม